Подпись: Публікації З ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Ф
Филатов М.А., Грамма В.Н., Грицай В.П., Ширяева Т.Ю. К во-просу заселения искусственных гнездовий одиночными пчелами// Тр. ХСХИ - 1982. - Т. 282. - С. 12-15.
ФилатоваО.В., Вовк А.Г., ТверетиноваВ.В., ЩербаковаР.Е. Со-стояние и охрана растительных ресурсов. — Региональные про-блемы прикладной экологии. Мат. V Междунар. откр. научно-практ. конф., Белгород, 1998. — С. 63-64.
Филатова О.В., Вовк А.Г., Тверетинова В.В. Об охране и рацио-нальном использовании лекарственных растений природно-запо-ведных территорий Харьковской области // 4 Міжнародна конф.з медичної ботаніки. -К., 1997. -С. 173-174.
Філатова О.В. Рідкісна фітобіота територій природно-заповідного фонду Лозівського району Харківської області. — Мат. конф.,присвяченої  80-річчю  Канівського  природного  заповідника,м. Канів, 9-11 вересня 2003 р. " Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття", Канів. КНУ, КПЗ, 2003. —С.163-164.
Філатова О.В., Вовк А.Г. Роль заповідних територій в збереженні біорізноманіття. — Матеріали наукових читань, присвячених70-річчю з дня народження доктора біологічних наук, професораО.П. Крапівного, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. -Харків: Фірма РЦНІТ, 1999. -С. 34-35..
Філатова О.В., Вовк О. Г., Тверетинова В. В. Рослинний світ (Харківської області) — Рідний край. — 2-е вид. Харків: ХДПУ, 1999. —С.17-24.
Філатова О.В., Вовк О.Г., Клімов О.В. Роль ентомологічних заказників в збереженні фіторізноманіття Харківщини. — Заповідна справа в Україні, 2003. - Т. 9, вип. 2. - С. 6-10.
ФілатоваО.В.,ВовкО.Г., Клімов О.В. Сучасний стан степової фіто-біоти на півдні лісостепу та півночі степу Лівобережжя України тароль екомережі в її збереженні. — Київ. 2004 г. Лазерний диск.
Філатова О. В., Вовк О. Г., Надточій Г. С. Заповідні території містаХаркова //Харків — моя мала батьківщина. Посібник для вчителів. - Харків: ХДПУ, 2003. - С.
Філатова О.В., Самойленко О.М. Про необхідність створення ботанічного заказника степової флори на Близнюківщині (Харківська область). — Проблеми відтворення та охорони біорізноманіт-тя України (до 115-річниці М.І.Гавриленка) / Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. — Полтава: АСМІ, 2004. - С.299-300.
Філатова О.В., Тверетинова В. В., Улановський М. С. Ботанічнахарактеристика "Ізюмської луки" / Матеріали 11 з'їзду Українського ботанічного товариства. — Харків, 2001. — С. 405-406.
Філатова О.В., Тверетинова В.В. Об охране и рациональном ис-пользовании лекарственных растений природно-заповедных тер-риторий Харьковской области. — IV Міжнародна конференція змедичної ботаніки. Тези доповідей. — К., 1997.—С. 173-174.
Філатова О.В., Федорченко І.М. Вивчення рідкісної фітобіотикрейдових схилів околиць м. Дворічна Харківської області. —Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України (до115-річниці М.І.Гавриленка) / Мат. Всеукраїнської студентськоїнаук.-практ. конф. - Полтава: АСМІ, 2004. - С.279-280.
Філатова О.В Вовк О.Г., Климов О.В. Збереження фіторізнома-ніття в мережі природно-заповідного фонду Куп'янського району Харківської області Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика заповідної справи в Україні", Миколаїв, 2005.
Філатова О.В., Вовк О.Г., Клімов О.В. Сучасний стан рослинностіентомологічних заказників Харківщини // Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення". Дев'яті Каришинські читання. Збірник наукових праць. - Полтава, 2002. - С. 77-78.
Філатова О.В., Тверетинова В. В., Улановський М. С. Ботанічнахарактеристика "Ізюмської луки" (майбутнього регіональноголандшафтного парку Харківщини) — Фальцфейнівські читання.Зб. наук. праць. - Херсон: Терра, 2001. - С. 193-194.
Філатова О.В., ТверетіноваВ.В., Вовк О.Г. Нові місцезнаходження рідкісних рослин в околицях м. Харкова // Проблеми ботаніки та мікології на порозі третього тисячоліття. — Київ-Полтава,1997.-С. 52.
Філатова О.В., Тверетінова В.В., Улановський М.С. Рідкісні рослинні угруповання в різних типах лісу на Харківщині // Концепція розвитку лісової типології в Україні в контексті лісової освіти і підвищення продуктивності лісових насаджень // Тези доп.Міжнародної наук. конф.. - Харків, 2000. - С. 200-202.
Філатова О.В.,Тверетинова В.В., Клімов О.В. Сучасний стан ботанічних заказників Харківщини. — Екологія Харківщини: стан,проблеми, перспективи. - Харків: УкрНДІЕП, 2000. - С. 157-158.
Фоменко Т.С., Токарский В.А. Питание барсука (Meles meles) вХарьковской области // Научные исследования на территорияхприродно-заповедного фонда Харьковской области. Сб. научн.статей. - Харьков, 2003. - С. 82-89.
Фурсова Т.Н. Природно-заповедный фонд Харьковской области // Дрофа. Бюл. Межд. Рабочей группы по сохранению и восста-новлению восточно-европейской популяции дрофы. — Вып. 3. —Харьков. - Мартовая, 2001. -С.15-16.

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Є

Ю

Я

A-Z

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Є

Ю

Я

A-Z

 

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації